امروز : دوشنبه 03 تیر 1398

نتایج طرح بازار کار سال 96 استان تهران؛ کاهش بیکاری و بهبود اشتغال

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت تهران نتایج طرح نیروی کار سال 1396 استان تهران را تشریح کرد.

مسعود افشین در گفتگو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، درباره نتایج طرح آماری نیروی کار در استان تهران در سال 96 گفت: سال 1396 نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت 10 ساله و بیشتر استان تهران 4/40 درصد بوده، به عبارت دیگر از جمعیت 10 ساله و بیشتر استان تهران 40/4 درصد یا شاغل یا خواهان انجام کار بوده اند. در نتیجه از جمعیت 11،209،570 نفری 10 ساله و بیشتر استان تهران، جمعیتی معادل 4،530،719 نفر را به خود اختصاص داده است.

وی افزود: نرخ مشارکت نسبت به سال قبل 0/2 درصد رشد داشته است و 81،682 نفر به جمعیت فعال استان تهران افزوده شده است.

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت تهران درباره میزان نرخ مشارکت اقتصادی در استان ها گفت: در بین استان ها خراسان شمالی با 45/3 درصد و سیستان و بلوچستان با 30/7 درصد بیشترین و کمترین نرخ مشارکت را در سال 1396 داشته اند. در تمامی سال های 1390 الی 1396 استان سیستان بلوچستان کمترین نرخ مشارکت را داشته است. همچنین استان اردبیل در طی این سال ها رتبه اول یا دوم را از نظر بیشترین نرخ مشارکت دارا بوده است.

افشین با بیان اینکه نرخ مشارکت اقتصادی در بین مردان چندین برابر زنان بوده است، افزود: سهم این نرخ در بین مردان 65/4 درصد و زنان 15/1 درصد بوده است. مقایسه روند نرخ مشارکت زنان از سال های 1390 الی 1396 حاکی از آن است که این نرخ از 11 درصد در سال 1390 به 15/1 درصد در سال 1396 افزایش یافته است.

وی علت پایین بودن نرخ مشارکت اقتصادی در زنان را عامل فرهنگی و سرخوردگی آن ها از بازار کار عنوان کرد و گفت: نرخ بیکاری زنان در مقاسه با مردان بسیار زیادتر است، به خصوص نرخ بیکاری جوانان 24-10 ساله.

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت تهران ادامه داد: در سال 1396 نرخ مشارکت اقتصادی در نقاط شهری استان تهران (40/5) نسبت به نقاط روستایی(39/4) بیشتر بوده است. این روند در طی سال های 1390 الی 1396 ثابت نبوده بلکه در برخی سال ها (95-96- 91) نرخ مشارکت اقتصادی نقاط شهری بیشتر بوده و در برخی سال ها (93 -90) برعکس برای نقاط روستایی بیشتر از شهری بوده و در دو سال 94 و 92  برابر بوده اند.

افشین با بیان اینکه بررسی نرخ بیکاری نشان می دهد که 11 درصد از جمعیت فعال استان تهران(یعنی 496،301 نفر) در سال 1396 بیکار بوده است، اظهار کرد: این نرخ نسبت به سال قبل از آن 0/6 درصد کاهش یافته است. تعداد شاغلین استان در سال 1396 نسبت به سال قبل 103،116 نفر افزایش داشته و تعداد بیکاران استان نیز 21،434 نفر کاهش یافته است، که نشانگر بهبود روند ایجاد شغل در استان نسبت به سال قبل بوده است (در سال 95 تعداد شاغلین نسبت به سال قبل 30،894 نفر کاهش و تعداد بیکاران 167،284 نفر افزایش یافته بود). 

وی افزود: کاهش نرخ بیکاری بیش از افزایش نرخ مشارکت بوده که نشان دهنده ایجاد فرصت های شغلی جدید است. در طی سال های 1390 الی 1396 همواره نرخ بیکاری استان تهران از کشور کمتر بوده است.

انتهای پیام./