امروز : پنجشنبه 01 فروردین 1398

اجرای طرح آماری «هزینه درآمد خانوارهای شهری و روستایی» در استان تهران

طرح آماری «هزینه درآمد خانوارهای شهری و روستایی» در استان تهران تابستان سال جاری اجرا شد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران طرح آماری «هزینه درآمد خانوارهای شهری و روستایی» استان تهران با هدف (( برآورد سالانه‌ ميانگين هزينه‌های كل، خوراكی ، غيرخوراكی  و درآمد خانوارها و نيز برآورد تغييرات سالانه‌ اين ميانگين‌ها در سطح مناطق شهری كل كشور و  هر يك از استان‌ها)) تابستان 97 اجرا شد.

 بررسی الگوی مصرفی خانوارها، مطالعه روند مصرف كالاها و خدمات، ارزيابی آثار سياست‌های اقتصادی در زمينه تأمين عدالت اجتماعی، بررسی توزيع درآمد و امكانات و تسهيلات خانوارها، مطالعه روابط متقابل ويژگی های اجتماعی- اقتصادی خانوارها، فراهم آوردن امكان بررسی خانوارهای زير خط فقر و سرانجام نقش مهم آن در تأمين اطلاعات مورد نياز حساب‌های ملی و منطقه‌ای، اهميت اين طرح را به خصوص در بررسی ها و برنامه‌ريزی های اقتصادی- اجتماعی كشور نشان میدهد.

شاخص های این طرح آماری به شرح ذیل است:

متوسط هزینه‌های خالص سالانه یک خانوار شهری و روستایی
متوسط هزینه‌های خالص خوراکی، غیرخوراکی و دخانی سالانه یک خانوار شهری برحسب اقلام عمده
متوسط هزینه‌های ناخالص خوراکی، غیرخوراکی و دخانی سالانه یک خانوار شهری ‌در هر یک از دهک‌های هزینه سالانه
متوسط هزینه‌های خالص خوراکی، غیرخوراکی و دخانی سالانه یک خانوار شهری برحسب وسعت خانوار
متوسط هزینه‌های خالص خوراکی، غیرخوراکی و دخانی سالانه یک خانوار روستایی برحسب وسعت خانوار
متوسط هزینه‌های خالص خوراکی، غیرخوراکی و دخانی سالانه یک خانوار روستایی برحسب اقلام عمده
متوسط هزینه‌های ناخالص خوراکی، غیرخوراکی و دخانی سالانه یک خانوار روستایی ‌در هر یک از دهک‌های هزینه سالانه

از سال‌ 1347، آمــارگیــری‌ از هـــزینـه خـانـوارها در نقاط شهـری‌  تـوســط مــرکز آمار ایران‌ شـروع‌ شــد. ایــن آمــارگیـری از سال 1353 عـلاوه بـر هزینـه، درآمد خانـوارهـای شهـری را نیـــز شـامـل مـی‌شـود و تــاکنــون بـه استثنــای سـال‌هــای 1355، 1357و 1360، همــه سـالـه انجــام شده و‌ نتایج‌ آن‌ استخراج‌ و منتشر شده ‌است‌. آمــارگیــری‌ از هــزینــه‌ و درآمد خانوارهای روستایی‌، در ســـال‌ 1342 بـــرای اولیــــن بــار تـــوســط اداره‌ کـل‌ آمـار عمــومــی‌ سـابــق‌ انجــام‌ شــد و سپــس‌ بــا تــأسیــس‌ مــرکـز آمار ایران‌ در سال‌ 1344، در مقیاسی‌ وسیع‌تر، ادامه‌ یافت‌. در حـال‌ حـاضــر، آمــار هـزینــه‌ و درآمد خـانوارهای‌ شهــری‌، از طـریـق‌ دو منبـع‌ "مـرکـز آمار ایران‌" و "بانک‌ مـرکـزی‌ جمهـوری‌ اسلامـی‌ ایران" و آمـار هـزینـه‌ و درآمد خــانــوارهـای‌ روستـایـی‌، توسط‌ مرکز آمار ایران‌ منتشر می‌شود.

بر اساس این گزارش این طرح در تابستان 1397 هم با 556 خانوار حجم نمونه و 6 آمارگیر و یک کارشناس و یک بازبین به روش پرسشنامه در استان تهران اجرایی و نتایج طرح در سایت مرکز آمار به نشانی amar.org.ir قسمت داده ها و اطلاعات آماری بارگزاری شد.

انتهای پیام./