امروز : دوشنبه 03 تیر 1398

مدیران تهران به آمار پایتخت دسترسی دارند

معاون آمار و اطلاعات استان تهران گفت: از سال گذشته سامانه آمار و اطلاعات تهران را طراحی کردیم و اطلاعات را به طور منسجم و طبقه بندی شده و قابل دسترسی برای همه مدیران برنامه ریزی کرده ایم.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران مسعود افشین در جلسه دیدار مدیران سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران با محسنی بند پی استاندار جدید تهران گفت: از سال گذشته سامانه آمار و اطلاعات تهران را طراحی کردیم و اطلاعات را به طور منسجم و طبقه بندی شده و قابل دسترسی برای همه مدیران برنامه ریزی کرده ایم.

وی افزود: برای تحقق این مهم 250 فرم طراحی شد و اطلاعات یک به یک وارد سامانه شده و همه دستگاه های اجرایی استان ملزم شدند تا اطلاعات خود را در این سامانه بارگزاری و تبادل کنند. 

معاون آمار و اطلاعات استان تهران اظهار کرد: با این سامانه چالش بزرگ دسترسی به آمار برای برنامه ریزی و مدیریت مدیران پایتخت مرتفع شده است.