امروز : دوشنبه 03 تیر 1398

فراخوان طرح های مطالعاتی آسیب شناسی نظام اداری استان تهران

فراخوان طرح های مطالعاتی آسیب شناسی نظام اداری استان تهران آغاز شد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران بر اساس آمار معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت تهران فراخوان طرح های مطالعاتی آسیب شناسی نظام اداری استان با رویکرد اجرای موفقیت آمیز برنامه های توسعه در استان اجرایی شده است.

بر اساس این گزارش در فاز یک این برنامه دو طرح جامع آسیب شناسی ساختار اداری و نیروی انسانی اجرایی می شود.

همچنین مقدمات ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی در شاخص های عمومی و اختصاصی برای سال ۹۷ حداقل ۶۵ دستگاه اجرایی هم عملیاتی شده است.