امروز : دوشنبه 03 تیر 1398

۶ فعالیت گروه نقشه و اطلاعات مکانی در سال ۹۷ اعلام شد

معاونت آمار و اطلاعات سازمان مدیریت تهران 6 فعالیت گروه نقشه و اطلاعات مکانی در سال 97 اعلام کرد.

به گزارش پایگاه خبری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران بر اساس اعلام معاونت آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران ۶۵ هزار هکتار از نقشه های بلوکه شهری  روستایی استان بهنگام سازی و رقومی سازی شد. همچنین ۴۵۵۴ بلوک رفع مغایرت اتصال کد پستی شهرهای استان شده است.

بر اساس این گزارش ۹۰ لایه تهیه و بهنگام رسانی پایگاه داده و اطلاعات مکانی شده و در سال جاری ۳۵۰ شیت نقشه های موضوعی و موردی در محیط GIS تهیه و تولید شده است.

اطلاعات مکانی در تولید دانش و توسعه پایدار مبتنی بر دانایی به منظور دست یافتن به تصمیم سازی و تصمیم گیری و تحلیل شاخص های ارزیابی پیشرفت و توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی در سطوح مختلف منطقه ای ملی می شود.

در سال جاری ۸۸۸ روستا رفع مغایرت نقاط روستایی با لیست وزارت کشور شده است و هدایت و راهبری ایجاد سامانه اطلاعات مکانی ۹۵ درصد پیشرفت داشته است.