امروز : پنجشنبه 25 مهر 1398

عکس| اجرای طرح آمارگیری از نرخ نهاده های ساختمانی در شهر تهران

طرح آمارگیری از قیمت نهاده های ساختمانی در شهر تهران با حضور آمارگیران سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران اجرا شد.