امروز : چهارشنبه 05 اردیبهشت 1397

دسته بندی : معاونت آمار و اطلاعات

سالنامه آماری سال 95 استان تهران منتشر شد

سالنامه آماری 1395 استان تهران از سوی معاونت آمار و اطلاعات سازمان مدیریت به شکل مشروح منتشر شد.

نتایج تفصیلی سرشماری سال 95 استان تهران منتشر شد

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران از انتشار نتایج تفصیلی سرشماری سال 1395 استان تهران خبر داد.

وضعیت نیروی کار استان تهران در بهار 96 منتشر شد

معاونت آمار و اطلاعات سازمان برنامه و بودجه استان تهران نتایج طرح آمارگیری نیروی کار استان تهران در فصل بهار 1396 را منتشر کرد.

نشریه سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1395 استان تهران منتشر شد

نشریه تخصصی سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1395 استان تهران از سوی معاونت آمار و اطلاعات سازمان برنامه و بودجه استان تهران منتشر شد.

انتشارمستند سرشماری 1395 استان تهران؛ از آغاز به کار ستاد تا بازشماری

نشریه مستند سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1395 استان تهران از ابتدای تشکیل ستاد سرشماری و آغاز به کار آن تا بازشماری منتشر شد.

حساب منطقه ای استان تهران منتشر شد

حساب منطقه ای استان تهران برای سال 1393 منتشر شد.

اطلاعات استان تهران به روز شد/انجام 25 طرح آماری در سال95

معاون آمار و اطلاعات سازمان برنامه و بودجه استان تهران عملکرد یکساله معاونت متبوع خود را تشریح کرد.

فعالیت 79 درصد جمعیت شاغل استان تهران در بخش خصوصی

براساس نتایج طرح آماری نیروی کار استان تهران در فصل تابستان 95، از جمعیت شاغل استان 79/9 درصد در بخش خصوصی و 20/1 درصد در بخش عمومی شاغل بوده اند.