امروز : دوشنبه 03 تیر 1398

دسته بندی : معاونت آمار و اطلاعات

هفته آمار| «پیشوا» 86 هزار نفر جمعیت با 25 هزار واحد مسکونی

سرشماری نفوس مسکن شهرستان پیشوا به صورت نتایج تفصیلی در یک کتاب توسط معاونت آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران منتشر شده است.

هفته آمار| «فیروزکوه» 377 هزار نفر جمعیت با 111 هزار واحد مسکونی

سرشماری نفوس مسکن شهرستان فیروزکوه به صورت نتایج تفصیلی در یک کتاب توسط معاونت آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران منتشر شده است.

هفته آمار| «پاکدشت» 350 هزار نفر جمعیت با 100 هزار واحد مسکونی

سرشماری نفوس مسکن پاکدشت ملاردبه صورت نتایج تفصیلی در یک کتاب توسط معاونت آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران منتشر شده است.

هفته آمار| «ملارد» 377 هزار نفر جمعیت با 111 هزار واحد مسکونی

سرشماری نفوس مسکن شهرستان ملاردبه صورت نتایج تفصیلی در یک کتاب توسط معاونت آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران منتشر شده است.

هفته آمار| «قرچک» 269هزار نفر جمعیت با 80 هزار واحد مسکونی

سرشماری نفوس مسکن شهرستان قرچک به صورت نتایج تفصیلی در یک کتاب توسط معاونت آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران منتشر شده است.

اجرای طرح آمارگیری از «کارگاه های صنعتی کشور» در استان تهران

طرح آمارگیری از «کارگاه های صنعتی کشور» سال 1397 در استان تهران اجرا شد.

هفته آمار| «شهریار» 744 هزار نفر جمعیت با 220 هزار واحد مسکونی

سرشماری نفوس مسکن شهرستان شهریاربه صورت نتایج تفصیلی در یک کتاب توسط معاونت آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران منتشر شده است.

هفته آمار| «رباط کریم» 291 هزار نفر جمعیت با 90 هزار واحد مسکونی

سرشماری نفوس مسکن شهرستان رباط کریم به صورت نتایج تفصیلی در یک کتاب توسط معاونت آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران منتشر شده است.