امروز : جمعه 30 فروردین 1398

دسته بندی : معاونت آمار و اطلاعات

هفته آمار| «قرچک» 269هزار نفر جمعیت با 80 هزار واحد مسکونی

سرشماری نفوس مسکن شهرستان قرچک به صورت نتایج تفصیلی در یک کتاب توسط معاونت آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران منتشر شده است.

اجرای طرح آمارگیری از «کارگاه های صنعتی کشور» در استان تهران

طرح آمارگیری از «کارگاه های صنعتی کشور» سال 1397 در استان تهران اجرا شد.

هفته آمار| «شهریار» 744 هزار نفر جمعیت با 220 هزار واحد مسکونی

سرشماری نفوس مسکن شهرستان شهریاربه صورت نتایج تفصیلی در یک کتاب توسط معاونت آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران منتشر شده است.

هفته آمار| «رباط کریم» 291 هزار نفر جمعیت با 90 هزار واحد مسکونی

سرشماری نفوس مسکن شهرستان رباط کریم به صورت نتایج تفصیلی در یک کتاب توسط معاونت آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران منتشر شده است.

هفته آمار| «ورامین» 283 هزار نفر جمعیت با 85 هزار واحد مسکونی

سرشماری نفوس مسکن شهرستان ورامین به صورت نتایج تفصیلی در یک کتاب توسط معاونت آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران منتشر شده است.

هفته آمار| «دماوند» 125 هزار نفر جمعیت با 38 هزار واحد مسکونی

سرشماری نفوس مسکن شهرستان دماوند به صورت نتایج تفصیلی در یک کتاب توسط معاونت آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران منتشر شده است.

هفته آمار| «بهارستان» 536 هزار نفر جمعیت با 155 هزار واحد مسکونی

سرشماری نفوس مسکن شهرستان بهارستان به صورت نتایج تفصیلی در یک کتاب توسط معاونت آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران منتشر شده است.

هفته آمار| «قدس» 316هزار نفر جمعیت با 96هزار واحد مسکونی

سرشماری نفوس مسکن شهرستان قدس به صورت نتایج تفصیلی در یک کتاب توسط معاونت آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران منتشر شده است.