امروز : سه شنبه 30 بهمن 1397

دسته بندی : معاونت آمار و اطلاعات

اجرای طرح آمارگیری از «کارگاه های صنعتی کشور» در استان تهران

طرح آمارگیری از «کارگاه های صنعتی کشور» سال 1397 در استان تهران اجرا شد.

هفته آمار| «شهریار» 744 هزار نفر جمعیت با 220 هزار واحد مسکونی

سرشماری نفوس مسکن شهرستان شهریاربه صورت نتایج تفصیلی در یک کتاب توسط معاونت آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران منتشر شده است.

هفته آمار| «رباط کریم» 291 هزار نفر جمعیت با 90 هزار واحد مسکونی

سرشماری نفوس مسکن شهرستان رباط کریم به صورت نتایج تفصیلی در یک کتاب توسط معاونت آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران منتشر شده است.

هفته آمار| «ورامین» 283 هزار نفر جمعیت با 85 هزار واحد مسکونی

سرشماری نفوس مسکن شهرستان ورامین به صورت نتایج تفصیلی در یک کتاب توسط معاونت آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران منتشر شده است.

هفته آمار| «دماوند» 125 هزار نفر جمعیت با 38 هزار واحد مسکونی

سرشماری نفوس مسکن شهرستان دماوند به صورت نتایج تفصیلی در یک کتاب توسط معاونت آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران منتشر شده است.

هفته آمار| «بهارستان» 536 هزار نفر جمعیت با 155 هزار واحد مسکونی

سرشماری نفوس مسکن شهرستان بهارستان به صورت نتایج تفصیلی در یک کتاب توسط معاونت آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران منتشر شده است.

هفته آمار| «قدس» 316هزار نفر جمعیت با 96هزار واحد مسکونی

سرشماری نفوس مسکن شهرستان قدس به صورت نتایج تفصیلی در یک کتاب توسط معاونت آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران منتشر شده است.

اجرای طرح آمارگیری کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای روستایی استان تهران

طرح آمارگیری کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای روستایی استان تهران مهر ماه 97 اجرایی شد.