امروز : چهارشنبه 20 فروردین 1399

دسته بندی : معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی

فروردین 3 هزار کارمند جدید وارد دستگاه های اجرایی استان تهران می شوند

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: فروردین ماه سال آینده 3 هزار کارمند جدید وارد دستگاه های اجرایی استان تهران می شود.

جذب18متخصص در آب منطقه ای تهران|نظارت سازمان مدیریت بر مصاحبه استخدامی

نظارت بر مصاحبه های آزمون استخدامی شرکت مادر تخصصی مدیریت آب ایران ذیل شرکت آب منطقه ای تهران انجام شد.

آغازمرحله دوم بازدید میدانی از میز خدمت دستگاه های اجرایی استان

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران از آغاز مرحله دوم بازدید میدانی میز خدمت 39 دستگاه اجرایی خبر داد.

استخدام بیش از2 هزار دبیر در آموزش و پرورش شهر و شهرستان های تهران

از میان 3049 نفرپذیرفته شده در آزمون استخدامی ویژه آموزش و پرورش شهر و شهرستان های تهران، پس از مصاحبه تخصصی، بیش از 2 هزار نفر در نهایت پذیرفته می شوند.

عکس|نظارت بر مصاحبه های آزمون استخدامی ویژه آموزش و پرورش شهرستان ها

معاون و بازرسان معاونت سرمایه انسانی سازمان مدیریت تهران با حضور در چند مرکز، از روندمصاحبه های آزمون استخدامی ویژه آموزش و پرورش شهرستان های تهران بازدید و نظارت کردند.

عکس|نظارت بر مصاحبه های آزمون استخدامی ویژه آموزش و پرورش شهر تهران

معاون و بازرسان معاونت سرمایه انسانی سازمان مدیریت تهران با حضور در 4 مرکز پردیس نسیبه، چمران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی و مجتمع باهنر از روندمصاحبه های آزمون استخدامی ویژه آموزش و پرورش شهرتهران...

آغاز مصاحبه آزمون استخدامی سال 98 در استان تهران

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران از آغاز مصاحبه آزمون استخدامی سال 98 استان تهران همزمان با سراسر کشور خبر داد.

بررسی طرح آسیب شناسی ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی در شورای اداری

طرح آسیب شناسی ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی در شورای اداری استان تهران بررسی و بر مشارکت مدیران در این طرح تاکید شد.