اجرای طرح آمار گیری از تهرانی ها در مورد معیشت و مهاجرت

معاون آمار سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: آمار گیری از تهرانی ها در مورد معیشت و مهاجرت از مهرماه آغاز می شود.

افشین در گفتگو با پایگاه خبری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: هم اکنون در حال اجرای طرح آمارگیری در حوزه اشتغال و بیکاری در استان تهران هستیم که باید آمارگیری از 2652 خانوار تهران به صورت کاغذی انجام شود.

البته طرح جامعی هم داریم که از مهرماه آغاز می شود که در این طرح 250 آمارگیر از 12500 خانوار استان تهران در حوزه معیشت و مهاجرت پرسش می کنند. اهمیت و ویژگی این طرح این است که برای نخستین بار طرح آمارگیری برش شهرستان دارد و آمارگیران در هر شهر فرم ها را تکمیل می کنند و در نتیجه آمارنهایی هر شهرستان در طرح مشخص می شود. این آمارها نیاز اولیه برنامه ریزی در سطح شهرستان را مرتفع می کند.

معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران در پاسخ به اینکه چه ایراداتی در تدوین سند توسعه شهرستانهای استان تهران مشاهده کردید گفت: مهمترین چالش آمار همخوانی نداشتن آمار دستگاه ها است. بعنوان مثال آموزش و پرورش یک آمار دارد و نوسازی مدارس آمارش متفاوت است. یا آمار صنایع و واحدهای تولیدی در سازمان صمت با محیط زیست و امورمالیاتی یک کاسه نیست. برای همین با تعریف مفاهیم آماری و استفاده از نرم افزار ساوانا به یک انسجام آماری می رسیم و بر اساس آن برنامه ریزی هر شهرستان دقیق انجام می شود.  

 

انتهای پیام./