اهداف اصلی و فرعی استقرار نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد

معاونت هاهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران اهداف اصلی و فرعی استقرار نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران اهداف بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در 6 بخش تعریف شده است:

 1. ارائه مبنایی برای پاسخگویی
 2. تعیین نتایج قابل سنجش و مورد انتظار
 3. افزایش کارایی و اثر بخشی
 4. شفاف سازی بودجه
 5. مدیریت عملکرد
 6. ایجاد ارتباط بین بودجه و نتایج عملکرد برنامه

بر اساس این گزارش اهداف اصلی استقرار نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد استانها شامل استقرار بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد به همراه سامانه نرم افزاری در کل ادارات استان تهران و استقرار نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد به همراه سامانه نرم افزاری در کل ادارات استانی سراسر کشور است.

همچنین اهداف فرعی استقرار نظام بودجه ریزی مبتنی برعملکرد استان ها به شرح ذیل است:

 1. شناسایی برنامه ها و خدمات ادارات کل استانی
 2. شناسایی سنجه های عملکرد خدمات ادارات کل استانی
 3. شناسایی محرک های هزینه ادارات کل استانی
 4. محاسبه قیمت تمام شده خدمات ادارات کل استانی
 5. تدوین بودجه مبتنی بر عملکرد در ادارات کل استانی
 6. تهیه و تدوین تفاهم نامه عملکردی