طراحی مدل ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی متناسب با برنامه ششم توسعه

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت استان تهران گفت: مدل ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی و فرمانداران استان تهران متناسب با برنامه ششم توسعه طراحی می شود.

"علی شیرین" در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، از طراحی مدلی ویژه برای ارزیابی عملکرد فرمانداران و دستگاه های اجرایی شهرستان های استان تهران خبر داد و اظهار کرد: این مدل با توجه به برنامه های ششم توسعه و بر اساس اهداف این برنامه طراحی میشود. دو معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و معاونت توسعه و برنامه ریزی سازمان مدیریت استان تهران در تعریف شاخص های این مدل مشارکت خواهند داشت.

وی افزود: شاخص های این مدل ارزیابی عملکرد، بر اساس مدل کار متوازن «bsc» تعریف خواهد شد. یکی از دستگاه های اجرایی به عنوان دستگاه پایلوت برای آزمون این مدل انتخاب شده و در صورت تایید، شاخص های ارزیابی برای مابقی دستگاه های اجرایی مشخص و بر مبنای ان دستگاه های شهرستانی مورد ارزیابی قرار میگیرند.

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت استان تهران تاکید کرد: از این پس فرماندار برتر و یا دستگاه برگزیده استانی بر مبنای ارزیابی عملکرد برنامه های توسعه انتخاب می شوند. آنچه برای حاکمیت مهم است برنامه محوری و پیوست علمی برنامه های توسعه است.

انتهای پیام./