امروز : پنجشنبه 25 مهر 1398

دسته بندی : ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی

جزئیات سومین جلسه شورای راهبری توسعه مدیریت استان تهران

سومین شورای راهبری توسعه مدیریت استان تهران با حضور محسنی بندپی استاندار تهران برگزار شد.

طراحی مدل ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی متناسب با برنامه ششم توسعه

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت استان تهران گفت: مدل ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی و فرمانداران استان تهران متناسب با برنامه ششم توسعه طراحی می شود.