امروز : پنجشنبه 25 مهر 1398

دسته بندی : افشین معاون آمار سازمان مدیریت

اجرای طرح آمار گیری از تهرانی ها در مورد معیشت و مهاجرت

معاون آمار سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: آمار گیری از تهرانی ها در مورد معیشت و مهاجرت از مهرماه آغاز می شود.