امروز : پنجشنبه 25 مهر 1398

دسته بندی : معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت استان تهران

نتایج ششمین آزمون جامع استخدامی دستگاه های اجرایی استان تهران اعلام شد

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت استان تهران گفت: نتایج اولیه آزمون جامع استخدامی سال گذشته به دستگاه های اجرایی اعلام شده و در مرحله مصاحبه است .

طراحی مدل ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی متناسب با برنامه ششم توسعه

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت استان تهران گفت: مدل ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی و فرمانداران استان تهران متناسب با برنامه ششم توسعه طراحی می شود.